مقالات

 تنظیم Mozilla 1.7

تنظیم Mozilla 1.7 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...

 تنظیم Netscape mail 7.x

تنظیم Netscape mail 7.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در...

 تنظیم Outlook 2003

تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...

 تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...

 تنظیم The bat

نظیم The bat برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش...

 تنظیم Windows Mail

تنظیم Windows mail برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...