تنظیم Netscape mail 7.x

تنظیم Netscape mail 7.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Netscape mail 7.x را باز نمایید .

2- از منوی Edit گزینه Mail &Newsgroup Account Settings را انتخاب نمایید .


3- گزینه Add Account را انتخاب کنید و سپس Ok نمایید .4- گزینه Email Account را انتخاب کنید و سپس دکمه Next را کلیک نمایید .5- در قسمت Your name نام خود را وارد نمایید .

6- در قسمت Email Address آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید .
7- POP را انتخاب کنید و Mail.domain.com را در قسمت Incoming server و Outgoing server وارد نمایید .
 
8-دکمه Next را کلیک نمایید .
9- در قسمتIncoming User name و Outgoing user name آدرس Email خود را وارد نمایید .
10-در قسمت Account name feild یک نام برای Netsacpe mail خود وارد نمایید .
11-گزینه Next و سپس گزینه Finish را کلیک نمایید.
12- از منوی Edit گزینه Mail & Newsgroups Account Settings را انتخاب نمایید.
13- قسمت Use secure connection را انتخاب نکنید و برای قسمت Port عدد 110را وارد نمایید .
14- در قسمت عدد 25 را برای Port وارد کنید .
15- در قسمت Use secure connection گزینه No را انتخاب نمایید .
  • Email, SSL
  • 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

تنظیم The bat

نظیم The bat برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش...

تنظیم Windows Mail

تنظیم Windows mail برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...

تنظیم Outlook 2003

تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...

تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...

تنظیم Mozilla 1.7

تنظیم Mozilla 1.7 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...